Manažerské dovednosti

Asertivní komunikace

Dvoudenní seminář je určen všem pracovníkům, kteří se mohou dostávat do konfliktních situací.

Cíl semináře

Cílem je osvojit si způsoby jednání v konfliktních situacích, které napomohou oboustranně výhodnému řešení.

Obsah semináře

1. Asertivita v osobním i pracovním životě:

 • situace pro využití asertivního jednání
 • asertivita ve vnitropodnikové komunikaci
 • identifikace vlastních rizikových situací

2. Potřeba i nutnost sociální interakce:

 • komunikační zlozvyky
 • deset asertivních práv
 • přehled technik asertivního jednání

3. Možnosti uplatnění a nácvik asertivity:

 • struktura modelu asertivních dovedností
 • prosazení požadavku
 • postupy vyrovnávání se s kritikou
 • obrana vlastních práv
 • vyjádření kritiky
 • vyjádření pochvaly

4. Trénink jednotlivých technik v konkrétních situacích ve vztahu s podřízenými, nadřízenými, kolegy.

Účastníci na základě sebepoznání vstupují do řešení modelových situací z každodenní praxe.


Mimoslovní komunikace

Dvoudenní seminář má široké použití. Je určen všem pracovníkům, kteří komunikují s klienty, spolupracovníky a podřízenými.

Cíl semináře

Cílem je pochopit psychologické zákonitosti řeči těla, naučit se ji číst u partnera a osvojit si základní pravidla pro své chování.

Obsah semináře

1. Komunikace:

 • vzájemné sdílení
 • sociální vztahy
 • sociální styk
 • příčiny nedorozumění
 • co je potřeba k hodnotnému příjmu informací

2. Neverbální komunikace:

 • posouzení partnera podle neverbálního projevu
 • neverbální komunikace v obchodním jednání
 • jak se naučit číst druhé
 • interpretace neverbálních projevů v souvislosti se slovním obsahem
 • přesilové hry a obrana proti nim

3. Procvičení jednotlivých oblastí:

Seminář je zaměřen především na identifikaci pocitů druhého a nácvik vlastních projevů.


Styly řízení

Dvoudenní seminář je určen vedoucím pracovníkům podniků i státních institucí.

Cíl semináře

Cílem je osvojit si efektivní postupy vedení podřízených a procvičit si pravidla úspěšné komunikace.

Obsah semináře

1. Komunikace manažera s podřízenými:

 • formální i neformální začlenění do sociálních vazeb
 • přínosy kvalitní vnitrofiremní komunikace

2. Řídící styly:

 • charakteristika jednotlivých stylů
 • využití určitého stylu řízení
 • autorita

3. Delegování pravomocí a odpovědností.
4. Komunikační dovednosti – trénink:

 • nástroje, které máme k dispozici
 • jak udělat dobrý dojem
 • kritická komunikační místa
 • jak komunikujeme
 • struktura modelu asertivních dovedností

5. Motivační porady.

Účastníci se seznámí s pravidly vedení lidí a na modelových situacích si prověří jejich platnost a úspěšnost.


Motivace zaměstnanců a hodnocení pracovního výkonu

Dvoudenní seminář je určen vedoucím pracovníkům podniků i státních institucí.

Cíl semináře

Cílem je osvojit si moderní techniky motivace a vedení lidí.

Obsah semináře

1. Motivace:

 • základní principy pracovní motivace
 • hmotná a nehmotná motivace
 • pozitivní a negativní motivace
 • motivace podle typu osobnosti pracovníka

2. Hodnocení:

 • kritéria hodnocení
 • objektivní hodnocení
 • hodnotící pohovory

3. Zpětné vazby – trénink:

 • poskytování zpětné vazby
 • přijímání zpětné vazby

Účastníci se seznámí s možnými způsoby motivace, hodnocení a vedení porad a procvičí je na příkladech. Důraz je kladen na úspěšnou komunikaci s podřízenými.


Management času

Dvoudenní seminář je určen tvůrčím a řídícím pracovníkům podniků i státních institucí.

Cíl semináře

Cílem semináře je zdokonalit se v metodách efektivního řízení vlastního pracovního i osobního času a naučit se je vhodně využívat v systému řízení lidí.

Obsah semináře

1. Přínosy plánování vlastní práce.
2. Analýza času:

 • snímky pracovního dne
 • rozbor jednotlivých aktivit
 • identifikace „zlodějů času“

3. Metodika práce – osobní plánování:

 • plánovací období – roční, měsíční, týdenní, denní
 • stanovení cílů
 • plánování úkolů
 • opakující se práce
 • kontrola úspěšnosti vlastní práce
 • respektování vlastní výkonnosti
 • časové rozložení jednotlivých aktivit

4. Stanovení priorit:

 • Paretův princip
 • metoda ABC
 • Eisenhowerův princip

5. Pracovní pomůcky pro osobní plánování a ukládání informací.
6. Individuální přístup každého z nás k plánování a řízení času.

Při semináři jsou využívány moderní didaktické metody s maximálním aktivním zapojením všech účastníků. Účastníci obdrží skripta. Součástí semináře je použití testů, je možno domluvit individuální konzultace po semináři.


Analýza problému, projektový management

Dvoudenní seminář má široké použití. Je určen všem pracovníkům, kteří vedou pracovní týmy při řešení projektů.

Cíl semináře

Cílem semináře je naučit se pracovním metodám, které lze použít při analýze problému a procvičit si jejich použití.

Obsah semináře

1. Definování problému
2. Analýza problému

 • analýza příčin a důsledků
 • Išikawův diagram
 • Paretovo pravidlo

3. Produkce alternativ
4. Hodnocení a výběr

 • uspokojivé a neuspokojivé alternativy
 • analýza silového pole
 • brzdící a řídící síly

5. Implementace rozhodnutí

 • akční plány

6. Sledování a vyhodnocování

Při semináři je využívána především metoda moderované diskuse. Na konkrétních situacích ze života společnosti je prezentována metoda analýzy problémových situací.


Vedení pracovního týmu

Seminář je určen tvůrčím a řídícím pracovníkům podniků i státních institucí na pozici středního managementu.

Cíl semináře

Cílem je naučit se postupům vhodným pro úspěšné řízení pracovního týmu.

Obsah semináře

1. Týmová spolupráce

 • vedení týmu
  • odlišnosti manažerství a vůdcovství
  • styly vůdcovství
 • efektivita a úspěšnost
  • význam pracovních skupin
  • složení a role v týmu
  • motivace pracovních skupin a týmů
 • východiska a obsah projektového managementu
 • projektový tým

2. Metody týmové práce

 • formulace a stanovení cílů a priorit
 • fáze vývoje práce ve skupině
 • vybrané techniky řízení skupin
 • nejčastěji využívané metody týmové práce

Účastníci si na základě testů ověří způsoby fungování pracovních týmů a procvičí si techniku moderace práce v týmu.