Kurzy pro veřejnost

Strukturu našich kurzů přizpůsobujeme potřebám účastníků. Předkládáme obsahy nejčastěji realizovaných kurzů.

Kurzy především pro pedagogy

Nabízíme nové semináře, určené především pro pedagogické pracovníky. Využili jsme našich dlouholetých zkušenosti s mediacemi a manažerským rozvojem, abychom tuto tématiku přiblížili potřebám pedagogů.

Pedagog v roli manažera – 5 VJ

 • vedení pracovníků
 • motivace
 • hodnocení výkonu
 • analýza problému
 • posilování a využívání autority

Organizace času pro pedagogy – 5 VJ

 • analýza času
 • stanovování cílů
 • určování priorit
 • rozhodovací metody
 • výběr z účinných postupů

Hodnocení pracovníků – 6 VJ

 • principy řízení podle cílů
 • určování kritérií hodnocení
 • funkce kontroly
 • postup při hodnotícím rozhovoru
 • komunikace při hodnotícím rozhovoru

Prezentační dovednosti – 6 VJ

 • postupy prezentace podle cíle
 • příprava prezentace
 • rétorická východiska argumentace
 • vizuální názornost
 • postupy při diskusi
 • základní nácvik

Úspěšná prezentace – 8 VJ

 • příprava prezentace
 • základy rétoriky
 • vizualizace
 • nácvik argumentace
 • trénink

Osobní rozvoj, zvyšování odolnosti proti stresu

Dvoudenní seminář je určen jednotlivcům i všem pracovníkům podniků i státních institucí, kteří se dostávají do stresových situací.

Cíl semináře

Cílem je naučit se identifikovat stresory, pochopit jejich vliv na organismus a naučit se metodám odbourávání negativních účinků stresu.

Obsah semináře

1. Co je stres

 • čím je stres vyvolán
 • příznaky stresu
 • nevhodné postupy boje proti stresu
 • stresory
 • obranné mechanismy

2. Postupy pro předcházení stresovým situacím

 • schopnost řídit svůj život
 • stanovování reálných cílů
 • řešení náročných úkolů

3. Životní styl

 • zóny života
 • životospráva
 • kroky, které můžeme podniknout
 • autogenní trénink
 • nácvik a využívání
 • další relaxační techniky
 • příklady z praxe
 • metoda vizualizace cílů

Seminář je veden interaktivní formou. Účastníci si osvojí některé z efektivních způsobů sebeobrany proti negativním účinkům stresu.


Management času

Jednodenní seminář je určen každému, kdo cítí potřebu pracovat efektivněji se svým časem.

Cíl semináře

Cílem semináře je naučit se základním metodám efektivního řízení vlastního pracovního i osobního času.

Obsah semináře

 1. osobní připravenost – sebepoznání
 2. znalost a dosažení cíle
 3. stanovení priorit
 4. řízení a vedení spolupracovníků, delegování
 5. řízení pomocí cílů
 6. pomůcky pro plánování času
 7. systém motivačního plánu prodejce

Při semináři jsou využívány moderní didaktické metody s maximálním aktivním zapojením všech účastníků. Účastníci obdrží skripta. Součástí semináře je použití testů.


Řešení krizových situací

Dvoudenní seminář je určen pro všechny, kdo pracují s lidmi a dostávají se do náročných situací.

Cíl semináře

Cílem semináře je osvojit si efektivní způsoby komunikace a naučit se je v praxi využívat.

Obsah semináře

1. Prevence vzniku konfliktů

 • osobnost a její parametry
  • identifikace vlastních charakteristik
  • využití v budování profesionality
  • zvýšení vlastní odolnosti
 • konfliktní situace
  • startovací mechanismy konfliktu
  • metody řešení konfliktu

2. Nástroje pro řešení konfliktu

 • verbální dovednosti
  • prosazení vlastního názoru
 • vokální dovednosti, paralingvistika
 • neverbální dovednosti
 • přizpůsobení jednání typu osobnosti partnera
 • asertivní postupy
  • kdy je vhodné využít asertivní jednání
  • asertivní techniky v aplikaci na konkrétní situace
  • trénink asertivního jednání

Při semináři jsou využívány moderní didaktické metody s maximálním aktivním zapojením všech účastníků. Účastníci obdrží skripta. Součástí semináře je použití testů, je možno domluvit individuální konzultace po semináři. Účastníci se aktivně zapojí do řešení modelových situací ve formě video tréninku.