Služby pro organizace

Koučování manažerů

Koučování je v současné době často používaný postup, jehož cílem je zvyšování efektivity práce. V našich podmínkách může probíhat individuálně i týmovou formou. Jednoznačným přínosem je  maximální zpětná vazba koučovanému a podpora při nalezení optimální cesty při řešení problémů především v personální práci.

Talent management

Talent management pomáhá organizaci řešit strategické otázky při plánované restrukturalizaci, expanzi nebo očekávání nových projektů. Největší výhodou je maximální využití potenciálu pracovníků – tedy správní lidé na správných místech. Tento model pomáhá plně využít kompetencí pracovníků a zvyšovat konkurenceschopnost organizace.

Mystery shopping

Každá zkušenost klienta s firmou přímo ovlivňuje jeho spokojenost a jeho věrnost značce. Mystery shopping je velmi důležitým nástrojem pro zjišťování kvality poskytované služby a následné péče. Získané výstupy mohou sloužit jako podněty pro rozvoj zaměstnanců i zlepšení kvality procesů v organizaci.

Postup při realizaci

 1. Se zadavatelem je projednán rozsah a cíl projektu.
 2. Podle potřeby je lektor vybaven příslušnými informacemi a materiálem.
 3. Lektor provede terénní průzkum.
 4. Výsledky jsou zpracovány v písemném výstupu s návrhem vhodných opatření.

Assessment centre

Investice do lidských zdrojů představuje významnou nákladovou položku každé společnosti. Jednou z cest, jak minimalizovat riziko „špatného výběru“, je realizace komplexního hodnotícího programu určeného pro větší počet uchazečů – Assesment Centre (AC). Výstupem je odborné vyhodnocení potenciálu účastníků zastávat danou pozici.

Postup při realizaci

 1. Definování kritérií na základě popisu pracovního místa.
 2. Výběr psychometrických testů dle potřeby.
 3. Příprava rolových her dle požadavku na pracovní pozici.
 4. Konzultace vybraných nástrojů s představiteli organizace.
 5. Realizace výběrového řízení ve spolupráci s lektorem.
 6. Speciální postupy (např. psychodiagnostika) jsou řešeny odborníky v daném oboru.

Analýza vzdělávacích potřeb

Cílem analýzy vzdělávacích potřeb je vytvořit efektivní a transparentní systém vzdělávání, který pomůže kvalitativně a kvantitativně rozvinout úroveň znalostí pracovníků organizace. Vysoká úroveň kompetencí pracovníků pomáhá zvýšit image organizace a posílit její pozitivní vnímání a zvýšit konkurenceschopnost organizace.

Motivace zaměstnanců

Téma motivace je velice širokou škálou činností a aktivit, v nichž manažeři získají nový pohled na svou práci. Uplatňujeme celostní přístup k rozvoji osobnosti a všech potřebných manažerských kompetencí. Společně poznáváme rysy osobnosti, silné stránky a prostor k rozvoji. Vytváříme kompetenční profil a tréninkový program.

Průzkum motivačních faktorů v organizaci

Cíle personálního šetření

Cílem personálního šetření je zjistit a posoudit základní ukazatele sociálního klimatu, úrovně řízení a vedení zaměstnanců, stabilizačních a fluktuačních tendencí a úrovně motivace zaměstnanců. To vše s vazbou na pracovně-profesní role zaměstnanců a ve vztahu k perspektivním záměrům společnosti.

Jedná se o analýzu stávajícího a očekávaného stavu v okruzích:

 • postoj zaměstnanců ke stávajícímu stavu řízení a vedení
 • úroveň delegování pravomocí
 • znalost cílů společnosti
 • vnitrofiremní komunikace
 • identifikace stability zaměstnanců
 • identifikace stabilizačních a rušivých faktorů
 • identifikace motivátorů a demotivátorů
 • identifikace kariérních kotev zaměstnanců

Na základě definování stávajícího stavu budou formulována doporučení vedoucí k jeho zefektivnění, a to v oblastech metodiky řízení a vedení zaměstnanců, delegování pravomocí, outsourcingu, komunikace a motivace.

Výstupy z personálního šetření

Výstupy jsou zpracovány formou písemné závěrečné zprávy a příloh v tabulkách. Se závěrečnou zprávou je vedení společnosti seznámeno formou prezentace.

Závěrečná zpráva obsahuje:

 • rozbor stávajícího stavu
 • sociotechnickou typologickou tabulku faktorů práce a pracovního prostředí podle spokojenosti a intenzity působení (příloha)
 • návrh opatření ve stylech vedení zaměstnanců
 • doporučení v oblasti motivačních a stabilizačních faktorů
 • doporučení v oblasti firemní komunikace jako nástroje pro úspěšné fungování společnosti
 • návrhy opatření k žádoucímu rozvoji manažerského týmu
 • odstranění nesrovnalostí v kompetencích, zlepšení úrovně vnitřního řízení
 • odstranění neefektivního nakládání s lidskými zdroji